Adwokat Anna Maria Burska z Łodzi – Sprawny ZUS – Adwokat Ubezpieczenia Społeczne

Adwokat Anna Maria Burska z Łodzi świadczy usługi w zakresie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym m. in.:

 • wsparcie prawne działów kadr (HR) w bieżących problemach prawnych,
 • wsparcie prawne agencji pracy tymczasowej (agencji zatrudnienia),
 • analiza prawna bieżących problemów prawnych w sferze ubezpieczeń społecznych,
 • udzielanie porad prawnych, sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
 • sporządzanie pism w korespondencji z organem rentowym.

Oferuje także reprezentowanie płatników, jak i ubezpieczonych w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w postępowaniach przed ZUS, jak i innymi właściwymi organami, m. in.:

 • dotyczące niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie,
 • dotyczące objęcia i odmowy objęcia ubezpieczeniem społecznym i ubezpieczeniem społecznym rolników, o odwołanie od decyzji ZUS z zakresu emerytur i rent,
 • o odwołanie od decyzji ZUS z zakresu zasiłku chorobowego,
 • o odwołanie od decyzji ZUS z zakresu zasiłku macierzyńskiego,
 • odwołania od innego rodzaju decyzji ZUS lub KRUS,
 • odwołania od decyzji ZUS w zakresie faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej,
 • odwołania od decyzji ZUS w zakresie zaniżania przez ZUS wysokości zasiłków,
 • odwołań od decyzji ZUS w zakresie podlegania pod ubezpieczenia społeczne,
 • odwołań od decyzji ZUS w zakresie podważania umowy o pracę,
 • sprzeciwy od orzeczenia lekarza orzecznika,
 • o odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • o roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych (OFE) a tymi funduszami lub ich organami,
 • dotyczące świadczeń przysługujących osobom objętych innymi systemami zabezpieczenia społecznego niż powszechny, w szczególności pełniących służbę wojskową, w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego,
 • o odwołanie od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (ZER MSWiA), w tym decyzji wydawanych na podstawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej, o rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne,
 • emerytury górnicze,
 • emerytury kolejowe,
 • emerytury energetyczne,
 • zasiłek macierzyński- odwołanie od decyzji zus w zakresie kwestionowania podstawy składek,
 • odwołanie od decyzji zus w zakresie ustalenia szczególnych warunków pracy
  renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • świadczeń z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnych (emerytura w obniżonym wieku emerytalnym, rekompensata za pracę w warunkach szczególnych),
 • odszkodowań za wypadek przy pracy,
 • odszkodowań za chorobę zawodową,
 • odpowiedzialności osób trzecich za niezapłacone składki ZUS,
 • rozłożenia na raty niezapłaconych składek ZUS, umorzenia nieopłaconych składek bądź przedawnienia,
 • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
Adwokat Anna Maria Burska © 2024. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.