Adwokat Anna Maria Burska z Łodzi – specjalizujący się w sprawach o alimenty

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anny Marii Burskiej w Łodzi specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym w sprawach o alimenty.

Kancelaria Adwokacka oferuje w ramach swoich działań m.in.:

  • udzielanie porad prawnych w zakresie spraw o alimenty,
  • prowadzenie postępowań sądowych w sprawach o alimenty (m.in. o przyznanie alimentów, o wysokość alimentów – zwiększenie/zmniejszenie alimentów, o uchylenie, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, alimenty na rzecz byłego małżonka),
  • prowadzenie negocjacji ugodowych w sprawach alimentacyjnych,
  • uczestnictwo w postępowaniach mediacyjnych,
  • reprezentacja klienta w postępowaniu egzekucyjnym (postępowanie egzekucyjne w sprawie o alimenty ma miejsce po uprawomocnieniu się orzeczenie w przedmiocie alimentów i prowadzone jest przez komornika sądowego. Postępowanie egzekucyjne w sprawach o alimenty może być prowadzone także po uzyskaniu zabezpieczenia alimentów postanowieniem sądu na czas trwania procesu).

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anny Marii Burskiej z Łodzi reprezentuje zarówno osoby uprawnione do alimentów (np. w sprawie o przyznanie alimentów, o podwyższenie alimentów, pomagając uzyskać jak najwyższe świadczenia), a także osoby obowiązane, aby łożyć alimenty (aby alimenty były jak najmniejszym obciążeniem dla budżetu obowiązanego). Prowadzę sprawy alimentacyjne zarówno pomiędzy rodzicami a dziećmi, jak i pomiędzy małżonkami (wszak małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładowi pożycia małżeńskiego, może żądać od byłego małżonka alimentów w związku z pogorszeniem sytuacji życiowej po rozwodzie lub z uwagi na popadnięcie w niedostatek).

Pomoc adwokata w sprawach o alimenty

Niekiedy w sprawach o alimenty niezbędna jest pomoc adwokata – zazwyczaj bowiem w sprawach o alimenty pomiędzy stronami istnieje konflikt spowodowany np. nieprawidłowymi relacjami między małżonkami lub byłymi małżonkami, nawarstwieniem emocji spowodowanych sprawą rozwodową, sprzecznymi interesami – uprawniony zazwyczaj chce uzyskać dla siebie jak najwyższe alimenty a obowiązany do ich łożenia, jak najniższe. Adwokat jako osoba niezwiązana emocjonalnie ze sprawą jest w stanie podejść do sprawy profesjonalnie i racjonalnie, z jak największą korzyścią dla swojego klienta. Koszt prowadzenia spraw o alimenty adwokat ustala indywidualnie z klientem i zależy on od stopnia skomplikowania sprawy, jej zawiłości, planowanych działań, czy wysokości dochodzonego roszczenia. Adwokat rozlicza się „od sprawy” lub za poszczególne czynności (np. napisanie pozwu, innego pisma procesowego, udział w rozprawie).

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anny Marii Burskiej w Łodzi prowadzi także postępowania karne związane z niealimentacją. W ramach działań kancelarii oferujemy reprezentację w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania oraz w postępowaniu karnym sądowym, celem ukarania sprawcy przestępstwa z art. 209 kk (zgodnie ze wspomnianym artykułem, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem bądź inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku). Często zainicjowanie postępowania karnego wpływa pozytywnie na możliwość uzyskania zaległych świadczeń od osoby zobowiązanej do ich łożenia.

W ramach spraw z zakresu prawa rodzinnego Adwokat Anna Maria Burska z Łodzi prowadzi także sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego małżonków, kontakty z dziećmi, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej.

Adwokat Anna Maria Burska © 2024. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.